Preview

Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Yatsishina E.B., Vasilyev S.V., Borutskaya S.B., Nikitin A.S., Nikitin S.A., Galeev R.M., Kartashov S.I., Ushakov V.L., Vasilieva O.A., Dyuzheva O.P., Novikov M.M., Chichaev I.A. A Multidisciplinary Study of Egyptian Mummies from the Pushkin State Museum of Fine Arts (Methodical Aspects). Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia. 2019;47(3):136-144. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2019.47.3.136-144

Views: 222


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1563-0110 (Print)